Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Consumenten

Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 7. Dag: werkdag; 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Voogd Promotions.nl - Schrijnwerkersweg 15– 1786 PC Den Helder Telefoonnummer: 0223 673947 (tussen 9:00 – 17:00) E-mailadres: info@voogdpromotions.nl   KvK-nummer: 59684771  BTW-identificatienummer: NL853603741B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: -de prijs exclusief belastingen; -de eventuele kosten van aflevering; -de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; -het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; -de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; -de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; -de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; -indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; -de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; -de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; -de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en -de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 7 voogdpromotions.nl  

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 3. Indien er gebruikssporen op het product aanwezig zijn dan vervalt de mogelijkheid tot het retourneren van het product.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d) die snel kunnen bederven of verouderen; e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f) voor losse kranten en tijdschriften; g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c) betreffende weddenschappen en loterijen. Bij producten die op maat voor de consument worden gemaakt, beschikt de consument niet over het herroepingsrecht.

 
Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 
 
Laagste prijsgarantie
9-1 de laagste prijs garantie geldt alleen voor onderstaande producten:
fotoposter, Tuindoeken, Foto op dibond, Beachflags, Dropflags, Mastvlaggen/Baniervlaggen, Gevelvlag, Vlaggen op maat,
Posters (kleine aantallen), Posters eigen afmeting, Abriposters, Spandoeken, Spandoek dubbelzijdig, Roll up banners, Bouwhekdoeken, Dranghekdoeken, Stickers grootformaat.
9-2 Het artikel dient identiek te zijn, zelfde kwaliteitsmateriaal en printtechniek, kleurgaranties.
9-3 Het artikel dient op de site van de concurrent duidelijk geprijsd te zijn.
Indien de concurrent de verzendkosten in de prijs heeft verwerkt dienen de eventuele verzendkosten inzichtelijk te worden gemaakt, net als de vierkante meter prijs.
9-4 De laagste prijsgarantie geldt alleen op onze budgetleveringen
9-5 De laagste prijsgarantie is niet geldig op aanbiedingen, de aangegeven prijzen dienen de afgelopen 2 maandagen hetzelfde te zijn geweest.
9-6 De laagste prijsgarantie is alleen geldig bij Nederlandse aanbieders.
9-7 Het prijsverschil moet door Voogd Promotions gecontroleerd kunnen worden.
9-8 De laagste prijsgarantie is alleen geldig voor nieuwe klanten.
9-8 De laagste prijsgarantie geldt alleen op bruto orderbedragen boven de €25,- excl. btw en verzending.
 
Alleen als aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, heeft de klant recht op een teruggave van het verschil plus 5% extra korting.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, indien deze door eigen mensen van voogdpromotions.nl zijn bezorgd. Indien de producten verzonden zijn met een bezorgbedrijf zoals bijv TNT, UPS enz dan ligt het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij het bezorgbedrijf. 7. Indien de levering vertraging heeft opgelopen door het niet goed functioneren/uitleveren van het bezorgbedrijf zoals bijv TNT, UPS enz. en de ondernemer heeft wel de producten op tijd verstuurd dan is de ondernemer gevrijwaard voor eventuele gevolgen. Dit geldt ook wanneer het bezorgbedrijf zoals TNT, UPS enz. het product niet heeft kunnen afleveren wegens het niet aanwezig zijn op het aangegeven adres en/of foutive gegevens in het adres.

Artikel 12 - Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden. 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden Bedrijven


Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Voogd Promotions, KvK-nummer: 59684771  BTW-identificatienummer: NL853603741B01, gevestigd te Den Helder aan het Schrijnwerkersweg 15, 1786 Pc, tel. 0223 673947, hierna te noemen Voogd Promotions.
1.2 Bijzondere van de voorwaarden van Voogd Promotions afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 In de voorwaarden wordt onder goederen verstaan alle goederen en diensten die ten aanzien van door Voogd Promotions uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk zijn.


Artikel 2 Aanbiedingen
2–1 Alle aanbiedingen en/of offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten, enz. Deze worden pas bindend na ondertekening van het contract. Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd, details behoeven niet te worden verstrekt.
2–2 Voogd Promotions aanvaardt bij aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.

Artikel 3 Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Voogd Promotions binden de laatste niet, voor zover ze door Voogd Promotions niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4 Overeenkomst
4–1 De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Voogd Promotions door haar bevestiging. Elke met Voogd Promotions aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Voogd Promotions zonodig informatie betreffende hem opvraagt.
4–2 De opdrachtgever dient bestanden kant-en-klaar aan te leveren. Alleen een pdf-bestand of jpg-bestand die volgens de aanleverspecificaties is opgemaakt is toegestaan.
4–3 De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende goederen slechts voor het afgesproken doel te gebruiken, indien de opdrachtgever de goederen voor een ander doel gebruikt is Voogd Promotions gerechtigd om een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van Voogd Promotions.
4–4 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht, vouw, ril, enz., alsmede gegevens op de site www.voogdpromotions.nl zijn voor Voogd Promotions niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
4–5 Indien geen overeenkomst tussen opdrachtgever en Voogd Promotions tot stand komt voor de uitvoering van de werkzaamheden, is de opdrachtgever gehouden het ontwerp en alle andere door Voogd Promotions ter beschikking gestelde middelen binnen 30 dagen te retourneren. Worden de ter beschikking gestelde middelen niet binnen 30 dagen geretourneerd, verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten behoeve van Voogd Promotions van € 1.000,00 per dag dat opdrachtgever in verzuim is.

Artikel 5 Prijzen
5-1 Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten. De prijzen op de site www.voogdpromotions.nl zijn exclusief verzendkosten, omzetbelasting en overige kosten.
5-2 De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
5-3 Voogd Promotions behoudt het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts heeft Voogd Promotions het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. 

 
Laagste prijsgarantie
5-4 de laagste prijs garantie geldt alleen voor onderstaande producten:
fotoposter, Tuindoeken, Foto op dibond, Beachflags, Dropflags, Mastvlaggen/Baniervlaggen, Gevelvlag, Vlaggen op maat,
Posters (kleine aantallen), Posters eigen afmeting, Abriposters, Spandoeken, Spandoek dubbelzijdig, Roll up banners, Bouwhekdoeken, Dranghekdoeken, Stickers grootformaat.
5-5 Het artikel dient identiek te zijn, zelfde kwaliteitsmateriaal en printtechniek, kleurgaranties.
5-6 Het artikel dient op de site van de concurrent duidelijk geprijsd te zijn.
Indien de concurrent de verzendkosten in de prijs heeft verwerkt dienen de eventuele verzendkosten inzichtelijk te worden gemaakt, net als de vierkante meter prijs.
5-7 De laagste prijsgarantie geldt alleen op onze budgetleveringen
5-8 De laagste prijsgarantie is niet geldig op aanbiedingen, de aangegeven prijzen dienen de afgelopen 2 maandagen hetzelfde te zijn geweest.
5-9 De laagste prijsgarantie is alleen geldig bij Nederlandse aanbieders.
5-10 Het prijsverschil moet door Voogd Promotions gecontroleerd kunnen worden.
5-11 De laagste prijsgarantie is alleen geldig voor nieuwe klanten.
5-12 De laagste prijsgarantie geldt alleen op bruto orderbedragen boven de €25,- excl. btw en verzending.
 
Alleen als aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, heeft de klant recht op een teruggave van het verschil plus 5% extra korting.
 
Artikel 6 Kwantiteit
6–1 Voogd Promotions heeft, in geval van levering van drukwerk, het recht 10% meer of minder drukwerk te leveren dan is overeengekomen, met dien verstande dat de opdrachtgever verplicht is 10% meer of minder te ontvangen c.q. te betalen, tenzij anders overeengekomen.
6–2 Voogd Promotions heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen.

Artikel 7 Productiemiddelen
Zetvormen en werkvormen welke gebruikt zijn om tot de uiteindelijke goederen te komen, blijven tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van Voogd Promotions. Voogd Promotions is niet verplicht deze te bewaren.

Artikel 8 Levering c.q. opleveringstermijnen
8–1 Opgegeven (op)leveringstermijnen gelden nooit als fatale termijnen. Genoemde termijnen gelden als indicatie, rekenende vanaf de dag dat de betaling van de factuur van de bestelling door Voogd Promotions is ontvangen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Voogd Promotions zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

Artikel 9 Afwerking
9–1 Geringe afwijkingen bij kleurendruk, in kwaliteit, lettertype, kleur, vouw, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
9–2 Teksten en / of instructies van een opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven kopij of schriftelijke opdracht.
9–3 Voor papier zijn binnen de overeenkomst genoemde grenzen afwijkingen in het gramgewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden toelaatbaar.

Artikel 10 Annuleren
10–1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Voogd Promotions reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Voogd Promotions gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever is voorts verplicht Voogd Promotions te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
10–2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Voogd Promotions zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Wijziging van de opdracht
11–1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook (dus ook in de tekst, in de wijze van zetten, in de bewerking of plaatsing van clichés of fotolitho's, kleur, enz.), welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever zijn aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
11–2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Voogd Promotions ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
11–3 Wijzigingen door de opdrachtgever in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Voogd Promotions buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 2 Uitbesteding werk aan derden
Opdrachtgever machtigt Voogd Promotions om de opdracht door een derde partij, op een door Voogd Promotions gewenst tijdstip, te laten uitvoeren.

Artikel 13 Meerwerk
13–1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen. Meerwerk is datgene dat niet is afgesproken, zoals eventueel ontwerp en opmaak of bijvoorbeeld het niet kant-en-klaar aanleveren van pdf-bestanden. Het omzetten van andere bestanden dan jpg en pdf-bestanden valt onder meerwerk.
13–2 Door Voogd Promotions te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 14 Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door Voogd Promotions aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder meer door snel– of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van opdrachtgever. Het risico van verlies of beschadiging van het product tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de klant, De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies of beschadiging.

Artikel 15 Reclame
15–1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Voogd Promotions terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
15–2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen, of bij een korte opdracht zoals advertenties e.d. binnen 24 uur, na de dag van de levering c.q. oplevering Voogd Promotions wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamaties.
15–3 Voogd Promotions dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren.
15–4 Indien de reclamaties naar het oordeel van Voogd Promotions juist is, zal Voogd Promotions hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
16–1 Voogd Promotions is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: - Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; - Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld. - Fouten en/of gebreken in een ontwerp die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd. - Het niet halen van de indicatieve leveringstermijn. Zie ook artikel 8-1.
16–2 Voogd Promotions zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
16–3 De opdrachtgever vrijwaart Voogd Promotions voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, voortvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.

Artikel 17 Overmacht
17–1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en meer natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Voogd Promotions of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Voogd Promotions, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Voogd Promotions, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Reclameland overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
17–2 Voogd Promotions is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud
18–1 Zolang Voogd Promotions geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Voogd Promotions.
18–2 Voogd Promotions heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd.
18–3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten
19–1 Op alle door Voogd Promotions verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt Voogd Promotions zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Voogd Promotions zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven Voogd Promotions zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
19–2 De opdrachtgever betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde diensten en niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging. Het copyright kan tegen een vergoeding aan de opdrachtgever of aan een derde geleverd worden wanneer het schriftelijk zo is overeengekomen. De rechten gaan in dit geval pas over naar de opdrachtgever of derde wanneer de afgesproken vergoeding betaald is.

Artikel 20 Wanprestatie en ontbinding
20–1 Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis(sen), zal hij door de enkele tekortkoming reeds in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Voogd Promotions in dat geval het recht hebben haar verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, danwel nakoming met of zonder schadevergoeding te vorderen, zulks te harer keuze. Voogd Promotions zal redelijke maatregelen nemen, zulks in verhouding tot de aard en omvang van de tekortkoming.
20–2 Partijen hebben daarnaast het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, te ontbinden indien: - De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen; - De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd; - De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden; - De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
20–3 Voogd Promotions is indien zij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door DeVoogd Promotions reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Voogd Promotions op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 21 Betaling
21–1 Betalingen geschieden altijd voor aanvang van het drukproces. Vertragingen door late betaling kan Voogd Promotions niet worden aangerekend.
21–2 Voogd Promotions is gerechtigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling te vorderen bij opdrachtgever, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 21–3 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het Rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
21–4 Uit het enkele feit dat Voogd Promotions zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 22 Toepasselijk recht
Op alle door Voogd Promotions gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 23 Geschillen
In alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, is de rechtbank Alkmaar bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij de sector kanton bevoegd is in welk geval de wettelijke regels rondom de relatieve bevoegdheid gelden.

Artikel 24 Privacy
Voogd Promotions respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt, worden gegevens alleen verzameld om u optimale dienstverlening te bieden. Het doel van het verzamelen van de gegevens is: - het verwerken van uw bestelling, de betaling en de bezorging daarvan - het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van Voogd Promotions. De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. De site kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Voogd Promotions geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
Onze klanten
  • subway-logo
  • avrotros-logo
  • center-parcs-logo
  • dominos-logo
  • eye-logo
  • vvd-logo
  • praxis-logo
  • re-max-logo
  • royal-boskalis-logo
  • rugr-logo
Bekijk wat we voor uw bedrijf kunnen doen
Open Aanmelden nieuwsbrief
Open Offerte aanvraag